Privacybeleid

 

Dit is het privacybeleid van BSO Buiten Zijn!, gevestigd te Hengelo, 7558 JT aan de Van Alphenstraat 17-A  (hierna: BSO Buiten Zijn!).


Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of het contactformulier op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van     onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van   persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene    Verordening Gegevensbescherming (AVG). BSO Buiten Zijn! is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden       ze worden gebruikt.


Overzicht persoonsgegevens


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Ouders/ verzorgers
1. Naam
2. Adresgegevens
3. Telefoon (vast, mobiel, werk)
4. Email
5. BSN                                                                                                                                                                                                                            
6. Burgerlijke staat
7. Bankrekeninggegevens en tenaamstelling

 

Kind                                                                                                                                                                                                                                 1. Naam
2. Adresgegevens
3. BSN
4. Geboortedatum
5. Geslacht                                                                                                                                                                                                                    
6. medische informatie
7. foto 

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG        voor  het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde    intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk          niet goed van dienst zijn.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon voor de volgende doelen:

1. Uw aanvraag of inschrijving voor opvang af te handelen
2. Bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind
3. Het BSN-nummer voor belastingdoorgifte                                                                                                                                                          4. Facturering van kinderopvang en afhandeling van een betaling                                                                                                                        5. Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
6. U te kunnen bellen of e-mailen ter uitvoering van onze dienstverlening
7. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
8. Om onze verdere diensten aan u te verlenen
9. Ter uitvoering van toetsing en inspectie

Wij bewaren uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind niet langer dan strikt nodig is om de doelen te    realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.


Verstrekking aan derden 

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind delen met derden als dit verenigbaar is met de    hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij       met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen  aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten        wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.        Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens en      de persoonsgegevens van uw kind alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.


Commerciële doeleinden


Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw kind kunnen worden gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer    tot u of uw kind herleidbaar.


Inzien, corrigeren of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken      tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind sturen naar info@bso-buitenzijn.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contact


Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op: info@bso-buitenzijn.nl