Algemene voorwaarden BSO Buiten Zijn!

 

ARTIKEL 1 - Definities                                                                                                                                                                  

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid                                                                                                                                                   

ARTIKEL 3 - De plaatsingsovereenkomst                                                                                                                               

ARTIKEL 4 - Opvangmogelijkheden                                                                                                                                         

ARTIKEL 5 - Het plaatsingsgesprek                                                                                                                                         

ARTIKEL 6 - Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst                                                                         

ARTIKEL 7 - Toegang tot BSO                                                                                                                                                   

ARTIKEL 8 - De prijs en prijswijzigingen                                                                                                                                 

ARTIKEL 9 - Betaling en betalingsvoorwaarden                                                                                                                   

ARTIKEL 10 - De dienst                                                                                                                                                             

ARTIKEL 11 - Professionaliteit en inrichting BSO

ARTIKEL 12 - Aansprakelijkheid BSO en ouder                                                                                                                     

ARTIKEL 13 - Klachtenprocedure                                                                                                                                             

ARTIKEL 14 - Afwijking                                           

ARTIKEL 15 - Wijziging                                                   

ARTIKEL 16 - Privacy


ARTIKEL 1 – Definities                                                                                                                                                             

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:                                                                                                     

- Kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Tot de kinderopvang worden niet gerekend: het toezicht houden op schoolgaande kinderen dat zich beperkt tot het toezicht tijdens de middagpauze.                                                                        

- De Ouder: De Ouder/verzorger die als natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit betreffende het afnemen van de dienst kinderopvang voor een kind met wie hij of zij een huishouding voert en dat in belangrijke mate door hem of haar wordt onderhouden dan wel waarvoor hij of zij een pleegvergoeding ontvangt in het kader van de wet op de Jeugdzorg.       

 - BSO Buiten Zijn! (hierna te noemen BSO) : de rechtspersoon of een natuurlijk persoon die een overeenkomst sluit met de Ouder, betreffende het aanbieden van de dienst kinderopvang.                                                                                                                                 - Ouderbetrokkenheid: Betrokkenheid van de Ouders en verzorgers van de geplaatste kinderen met betrekking tot zaken die rechtstreeks verband houden met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen en met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van een regeling op het gebied van de behandeling van klachten.                                                                                 

 - Oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door BSO, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders en verzorgers van de geplaatste kinderen.

- Plaatsingsovereenkomst: de overeenkomst tussen BSO en de Ouder, waarin afspraken worden vastgelegd over het door de Ouder bij BSO afnemen van de dienst kinderopvang.


ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid                                                                                                                                               

1. Deze Algemene Voorwaarden BSO zijn van toepassing op en maken uitdrukkelijk onderdeel uit van de Plaatsingsovereenkomst tussen BSO en de Ouder. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot de start van het voortgezet onderwijs

2. De Plaatsingsovereenkomst wordt gesloten tussen de BSO en de Ouder.                                                             

3. Met uitzondering van het sluiten van de Plaatsingsovereenkomst bedoeld in lid 2,kan elk der partijen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze Plaatsingsovereenkomst aan derden overdragen. In dit laatste geval is instemming van de wederpartij vereist.                                                                                                                                                                                         

4. In afwijking van lid 3 van dit artikel behoeft BSO geen toestemming van de Ouder voor het inschakelen van derden voor het innen van betalingen en evenmin de Ouder voor het inschakelen van derden voor het doen van betalingen.

ARTIKEL 3 - De Plaatsingsovereenkomst                                                                                                                             

1. De Plaatsingsovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Ouder bevestigt akkoord te gaan met de aangeboden plaatsingsovereenkomst.                         

2. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de Plaatsingsovereenkomst onverlet.

ARTIKEL 4 – Opvangmogelijkheden                                                                                                                                   

BSO biedt de volgende opvangmogelijkheden aan;                                                                                                             
Uitgebreid pakket: Opvang van uw kind tijdens 40 schoolweken en 10 vakantieweken (exclusief studiedagen).                                                   
Basispakket: Opvang van uw kind tijdens 40 schoolweken (exclusief vakanties)

Vakantiepakket: Opvang van uw kind alleen tijdens de vakantieweken                                                                                          

Bovengenoemde opvangmogelijkheden zijn alleen mogelijk indien BSO dit aanbiedt aan de Ouder. De actuele tarieven van de verschillende opvangmogelijkheden zijn terug te vinden op de site van BSO Buiten Zijn!.

ARTIKEL 5 - Het plaatsingsgesprek                                                                                                                                     

1. Tijdig voor de aanvang van de feitelijke plaatsing nodigt BSO de Ouder uit voor een plaatsingsgesprek. In dit gesprek worden de voor de opvang benodigde specifieke gegevens van de Ouder en zijn of haar kind besproken. BSO en de Ouder spreken daarbij af om elkaar, voor zover nodig, regelmatig te informeren of er sprake is van algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte en dergelijke).                 

2. BSO wijst er in het plaatsingsgesprek op dat:           

- de kinderopvang gehouden is op de gezondheid van het kind te letten en daarover met de ouder te communiceren;                          - de Ouder als ouder of voogd wettelijk aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn of haar kind.

ARTIKEL 6 - Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst                                                                         

1. De overeenkomst van buitenschoolse opvang duurt tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Een en ander tenzij schriftelijk dan wel elektronisch anders is overeengekomen.                                                           

2. Indien partijen overeenkomen dat er sprake is van verlenging van de overeenkomst, wordt dit door beide partijen schriftelijk dan wel elektronisch bevestigd. De onderhavige Algemene Voorwaarden blijven in dat geval van toepassing. 

3. Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen tijdsduur te beëindigen door middel van een aan de wederpartij gerichte schriftelijke dan wel elektronische verklaring, met in achtneming van een opzegtermijn van een maand, ingaande op de 1e van de daarop volgende maand.                                                                                                                                                                                         

4. BSO kan de overeenkomst met de Ouder waarvan het kind twee maanden opvang heeft genoten zonder dat er betaald is met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij de Ouder per omgaande alsnog betaalt. Bij uitblijven van betaling blijft de plicht tot betaling over de genoten opvang ook na beëindiging van de opvang onverminderd voor de Ouder bestaan.

ARTIKEL 7 – Toegang tot BSO                                                                                                                                               

1. BSO is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen BSO en de Ouder.                           

2. BSO behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor opvang te weigeren voor de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen BSO en een normale opvang van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van hem of haar mag worden verwacht.                         

3. Indien een geplaatst kind, nadat diens ouders daartoe zijn aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige opgenomen kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft BSO het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke termijn de toegang tot BSO te weigeren en de overeenkomst op te zeggen. BSO kan dan naar vermogen verwijzen naar een voor de opvang van dit kind beter geschikte instantie.                                                                                                                                   

4. BSO en de Ouder zijn verplicht in het geval dat het kind voor langere tijd op de kinderopvang afwezig is in overleg te treden over het beschikbaar houden van de opvangplaats.

ARTIKEL 8 - De prijs en prijswijzigingen                                                                                                                             

1. De prijs die de Ouder moet betalen is vooraf overeengekomen met de Ouder, extra opvangdagen en opvang tijdens studiedagen wordt achteraf  berekend.                                                                                                                                                                                                                      

2. De reguliere tarieven zijn voorts vermeld op de website van BSO en tevens afzonderlijk op te vragen bij BSO. Prijswijzigingen worden door BSO tenminste een maand van te voren aangekondigd.

ARTIKEL 9 – Betaling en betalingsvoorwaarden                                                                                                                 

1. De Ouder is verantwoordelijk voor een tijdige betaling aan BSO.                                                                                                                  

2. De Ouder ontvangt maandelijks voorafgaand aan de maand waarop de factuur betrekking heeft een factuur                                

3. Tijdens vakantie en ziekte van het kind, waarvoor opvang is gecontracteerd, en tijdens vaste sluitingsdagen van BSO, dient de opvang doorbetaald te worden. In het door BSO Buiten Zijn! gehanteerde tarief is reeds rekening gehouden met de vaste sluitingsdagen van de BSO. BSO Buiten Zijn! verleent geen restitutie voor de dagen dat een kind het dagverblijf niet heeft bezocht.

4. Indien er geen betaling plaatsvindt is BSO gerechtigd de opvang op te schorten. Zodra alsnog betaling is ontvangen van het volledig openstaand bedrag (inclusief administratiekosten) kan de opvang worden hervat.                                                                        

5. Indien door het niet betalen van de nota de opvang wordt stopgezet dan blijft er onverkort een betalingsverplichting , ook over de overeengekomen opzegtermijn, bestaan.                                                                                                                                                         

6. Wanneer de betalingstermijn met 28 dagen of meer wordt overschreden, kan de vordering, inclusief de nog verschuldigde betalingen over de opzegtermijn uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle kosten, inclusief de verschuldigde wettelijke zijn voor rekening van de Ouder.


7. Als een ouder betalingsproblemen heeft of voorziet, dan dient de Ouder zo snel mogelijk contact op te nemen met BSO, zodat eventueel een betalingsregeling kan worden getroffen en de opvang van het kind kan doorlopen.                                                          

8. BSO Buiten Zijn! heeft de incasso van de facturen in eigen beheer.                                                                                                                 

9. De volgende betalingsvoorwaarden gelden:                                                                                                                       

- Ouder gaat akkoord met automatische incasso door BSO, tenzij er andere afspraken gemaakt zijn met BSO;                                       

- Voor het betalen van de nota hanteert BSO een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum;                                                           

- Indien er geen automatische incasso mogelijk is dan dient de Ouder binnen de betalingstermijn zelf het volledige notabedrag over te maken naar de Rekening van BSO;                                                                                                                                                                        

- Indien BSO op haar Rekening geen tijdige, volledige betaling ontvangt en er zijn geen betalingsafspraken gemaakt dan ontvangt de Ouder een aanmaning die ook geldt als ingebrekestelling;                                                                                                                                   

- Door middel van deze brief zal de Ouder alsnog in de gelegenheid worden gesteld het notabedrag binnen 14 dagen aan BSO te voldoen                                                                                                                                                                                                                           

- Indien er binnen 14 dagen na aanmaning geen betaling is ontvangen, is de Ouder in verzuim. Vanaf dat moment brengt BSO kosten in rekening. De extra kosten bedragen 2% van het notabedrag met een minimum van € 40,-- per nota, plus de wettelijke rente.                                                                                                                                                                                                           

- BSO Buiten Zijn! is gerechtigd de vordering, inclusief de extra kosten die BSO gemaakt heeft, uit handen te geven aan een incassobureau. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, zullen in dat geval voor rekening van de Ouder komen.                                                                                                                      - De betaling van de Ouder strekt in eerste plaats in mindering van de kosten en vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.                                                                                                                                                                               10. Betalingen door de Ouder op de Rekening van BSO gelden als bevrijdende betalingen, ook in geval van surseance van betaling of faillissement van BSO.

ARTIKEL 10 - De Dienst                                                                                                                                                                                              1. BSO staat ervoor in dat de door hem of haar verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang beantwoorden aan de overeenkomst in overeenstemming met de wettelijke eisen.                                                                                                                              2. BSO treft zodanige personele en materiële voorzieningen dat zij optimaal geschikt is voor de opvang van kinderen en draagt zorg voor een verantwoorde opvang van kinderen in de BSO.                                                                                                                                     3. BSO kan er voor kiezen onderdelen van de totale dienstverlening onder te brengen bij derden, BSO blijft eindverantwoordelijk voor de aangeboden diensten.                                                                                                                                                                                  4. BSO kan er voor kiezen extra dienstverlening in de sfeer van medisch handelen aan te bieden. De daarmee belaste medewerkers voldoen aan de eisen in de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Indien de kinderopvang daarvoor kiest, zijn de geneeskundige handelingen onderworpen aan de hiervoor uit het BW voortvloeiende wettelijke verplichtingen zoals een zorg- en informatieplicht en een geheimhoudingsplicht.                                                                                                                                                     5. De Ouder is bij het brengen van het kind naar de kinderopvang verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden. BSO is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden.                                                                                           6. BSO kan van de Ouder eisen dat deze de eventuele ophaalbevoegdheid van een derde schriftelijk of elektronisch vastlegt.           7. BSO en de Ouder dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind.                                                            8. BSO houdt voor zover dit redelijk mogelijk is, ook in verband met de contacten met de andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de Ouder.                                                                                                                                                                            9. BSO kan de Ouder wijzen op de juridische consequenties van het stelselmatig niet op tijd brengen of halen van zijn of haar kind. Dit is namelijk een voorbeeld van niet-nakoming van de overeenkomst.

ARTIKEL 11 – Professionaliteit en inrichting BSO                                                                                                                                              1. BSO staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. BSO voldoet minimaal aan de wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.                                                                                                                                                                             2. Personen werkzaam bij BSO zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag, afgegeven volgens de wet justitiële gegevens en staan ingeschreven in het Personenregister, gekoppeld aan het BSO

ARTIKEL 12 - Aansprakelijkheid BSO en ouder                                                                                                                                         Partijen zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of de Plaatsingsovereenkomst voortvloeit.

ARTIKEL 13 – Klachtenprocedure                                                                                                                                                                           1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BSO tijdig nadat de Ouder de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na dat moment is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Ouder zijn of haar rechten ter zake verliest.                2. Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgerond, kan de klacht schriftelijk ingediend worden bij De Geschillencommissie Zie: www.degeschillencommissie.nl

3. Het staat de Ouder vrij klachten betrekking hebbende op de Houder en/of Pedagogisch medewerker direct in te dienen bij De Geschillencommissie

ARTIKEL 14 – Afwijking                                                                                                                                                                                 Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de BSO en de Ouder worden vastgelegd.

ARTIKEL 15 – Wijziging                                                                                                                                                                                               1. In het geval wijzigingen in wetgeving en/of door de overheid anderszins opgelegde nieuwe regelgeving een aanpassing van de diensten van BSO tot gevolg heeft, zullen partijen de Plaatsingsovereenkomst in goed onderling overleg (zo nodig met terugwerkende kracht tot de datum waarop de wijzigingen van kracht zijn) wijzigen.                                                                                    2. In een dergelijke situatie is BSO gerechtigd de eventuele direct of indirect uit de opgelegde wijzigingen voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij de Ouder.

ARTIKEL 16 – Privacy                                                                                                                                                                                                   1 . De Oudercommissie mag voor het uitoefenen van hun functie gebruik maken van de naam, adres en woonplaatsgegevens, het telefoonnummer en e-mailadres van de Ouder, tenzij ouder aangeeft hiermee niet in te stemmen.                                                          2. BSO Buiten Zijn! mag foto’s maken tijdens de opvang en gebruiken voor publicatie op de website, sociaal media van BSO, tenzij de Ouder nadrukkelijk schriftelijk aangeeft hiermee niet in te stemmen. BSO houdt er rekening mee dat de kinderen netjes op de foto komen. Foto’s zullen onverwijld verwijderd worden als ouder het er niet mee eens is.                                                                         3. BSO mag de gegevens die nodig zijn voor de administratie en begeleiding door derden ten behoeve van de kerntaken die een kinderdagverblijf heeft ten aanzien van het uitoefenen van haar functie, afgeven aan deze derde partij.